Otevřený dopis Ing. Miroslava Chocholáčka, plk. v.v. generálu Řehkovi

Ministerstvo obrany České republiky

kancelář Náčelníka generálního štábu

Náčelník generálního štábu genpor. Ing. Karel Řehka

Dne 12. 1. 2024

Pane generále,

okolnostmi několika posledních dní a rovněž Vašimi předchozími vystoupeními v médiích jsem byl nyní donucen napsat Vám tento svůj dopis.

Nejdříve se krátce představím, jsem plukovník ve výslužbě, téměř celý profesní život sloužící u historického, 1. stíhacího leteckého pluku Zvolenského v Českých Budějovicích jako pilot-stíhač na funkcích od stupně letka až po stupeň divize PVOS v Žatci. V několika málo posledních letech mé činné služby, při hromadné likvidaci českého vojenského letectva, jsem využil nabídku velení armády zúčastnit se postupně služby ve dvou zahraničních misích jako voják beze zbraně – pozorovatel UN - v Mozambiku a v bývalé Jugoslávii v Sarajevu (mozambická mise nám byla po ukončení jedenáctiletého, krvavého konfliktu vysokými představiteli UN hodnocena jako vůbec nejúspěšnější v historii). Na konci devadesátých let jsem byl ještě členem mé třetí, tentokrát diplomatické mise OBSE v Náhorním Karabachu. Zejména tato mise byla pro mě více významná. Měl jsem totiž služební příležitost setkat se osobně s prezidenty Arkadijem Gukasjanem a Gejdarem Alijevem, protivníky známého, karabašského konfliktu a porovnávat si tak jejich názorové postoje. K dalším kontaktům tehdy patřili samozřejmě také členové tamějších vlád a zejména vojenské špičky obou armád. K prezidentu G. Alijevu jsem byl ještě pozván mimořádně po atentátu z azerbajdžanské strany na moji kontrolní skupinu, při které byl velmi těžce zraněn můj doprovodný důstojník arménského sboru. Více v dokumentech organizace OBSE ve Vídni.

Toto není stížnost, to je doplnění obrázku možné služby i našich vojáků ve světě, kde v realitě získávají poněkud jiné informace, než současné ve sdělovacích prostředcích své, nebo svých zemí. Jenom záleží na okolnostech, místech a v zájmu koho a čeho tito vojáci slouží. Ono se totiž střílí jak na ty ozbrojené, tak se střílelo na vojenské mírotvůrce beze zbraní.

Svoji profesní kariéru pilota jsem v mezidobích misí uplatnil krátce ještě jako pilot vojenského dopravního letectva a nakonec jako zkušební pilot v Leteckém zkušebním odboru v Praze – Kbelích až do jeho definitivního, předčasného zrušení v rámci reorganizace armády.

Tolik moje stručné, vojenské CV a vše uvádím jenom pro porovnání našich vzájemných vztahových kompetencí.

Pane generále, bezprostřední provokativní informace k napsání mého dopisu se teď objevila v tisku v souvislosti s požadavkem členů žateckého spolku Letci-Žatec, kteří opravují a udržují historickou, leteckou techniku a požádali Voj. Historický Ústav v Praze o prodloužení zápůjčky sbírkového předmětu dle smlouvy č. 121/2021. Přikládám kopii odpovědi na tuto žádost, která není jen strohá, ale svým obsahem naprosto vulgární:

k Vaší žádosti o prodloužení zápůjčky sbírkového předmětu dle smlouvy č. 121/2021 Vám sděluji následující.

K prodloužení výpůjčky bude možné přistoupit až poté, co nám písemně doložíte potvrzení o tom, že se distancujete od veřejného vyjádření pana Václava Vaška a o vyloučení pana Václava Vaška z Vašeho spolku.

Děkuji

Bc. Petra Hejduková

vědecký tajemník

Vojenský historický ústav Praha

Kdo je vůbec tato odpovídající osoba, že si dovoluje tento způsob a tento tón na adresu vysokého důstojníka v.v., excelentního pilota Ing. Václava Vaška, plk. v.v., který nás mimochodem velice úspěšně reprezentoval i v zahraničí a předváděl svým leteckým uměním vyspělost a vycvičenost vojenských pilotů naší republiky? Jak si dovoluje tato osoba veřejně šikanovat bezúhonného člověka bez soudního verdiktu a bez ohledu na znění a platnost našich zákonů?

Přestože VHÚ zřejmě není (nevím) ve Vaší přímé gesci, nepochybně jste již jako vrcholná vojenská instituce měli zasáhnout a zamezit podobným výlevům podlých vášní laických úředníků.

Pane generále, toto je ale shodou okolností již druhá, bezprecedentní událost v několika málo dnech.

V polovině prosince byl na českobudějovickém letišti zlikvidován bez náhrady památník vojenským letcům, kteří nejen na tomto letišti u historického pluku sloužili a za svou vlast v době války v jiných částech světa pokládali své životy za naši budoucí svobodu. Pokud nejste dostatečně informován, tak právě 1.slp Zvolenský byl ten letecký pluk, který byl při vítězném postupu Rudé armády v průběhu operací na osvobozování naší republiky předsunut na Slovensko do hlubokého týlu nepřítele – stovky kilometrů - kde prováděl jako organický letecký pluk pod velením škpt., později gen. Františka Fajtla úspěšnou bojovou činnost proti německým fašistům na Slovensku. Tento fakt byste mohl jako vysoký vojenský představitel ocenit, protože tato letecká akce ve Slovenském národním povstání byla na celém světě naprosto ojedinělá. Nikde se již nic podobného nestalo a neopakovalo. To, že Vaši političtí předchůdci zrušili 17. září jako Památný den čsl. a později českého letectva na tuto událost, je naše národní ostuda, protože byla poplivána hrdinská smrt stovek všech našich pilotů (nejen), válčících v zahraničí proti fašistům. Tedy nejen v SSSR, ale zejména v Anglii a Francii. Tento, nyní zničený "budějický" památník byl symbolem díků za jejich ztracené životy. A stačila k tomu averze nového ředitele čb. letiště, který se měl před svými podřízenými a s údajnou podporou jihočeského hejtmana vyjádřit, že nestrpí "žádné vojenské památníky" na teď už "svém" civilním letišti, které ale vzniklo na "našem původním, vojenském".

Kde je úcta velení naší české armády a českého letectva ke svým historickým, padlým hrdinům?

K tomu tedy ještě moje soukromá vzpomínka na gen. Stanislava Hlučku, který byl mým blízkým přítelem od r.74, jinak válečným veteránem-stíhačem, "anglánem" a také příslušníkem Fajtlova pluku působícího tehdy na Slovensku (celá tato skupina "anglánů" k nám na čb. letiště spolu se svým velitelem Fajtlem každoročně jezdila na přátelské besedy "ke svému mateřskému pluku", než začaly jejich počty osudem a stářím řídnout). Standa se velmi angažoval ve prospěch leteckých, válečných veteránů a rovněž o obnovení "našeho památného dne 17. září". Krátce před jeho odchodem do leteckého nebe jsme spolu hovořili také na tato témata a on mi povídá (moje omluva za uvedenou, přesnou interpretaci):...Mirku, ono nic nebude, oni ti dnešní šéfové nahoře už jenom čekají, až my staří flígři vychcí.áme….

Pane generále, můžete snad dodatečně v těchto nanejvýš smutných případech zjednat nápravu z titulu své autority vrcholného představitele armády a nositele slavných tradic svých bývalých, ale i nynějších vojáků?

Pane generále, v průběhu minulého roku jste se několikrát vyjádřil, podle odborné i laické veřejnosti nejspíše na hraně únosnosti. Nechci komentovat Vaše tvrzení, že se :….připravujeme na ten nejhorší scénář, na válku ve velkém rozsahu se silným protivníkem…, nebo, že :….my benefitujeme na krvavé válce na Ukrajině, my z toho máme prospěch….

Proboha, pane generále, toto a další Vaše vyjádření jsou bezdůvodná a tragická válečná rétorika pro náš národ ve všech svých důsledcích. Vy, vojenští a političtí představitelé byste především měli vycházet z pravdivé, historické podstaty celého krvavého, ukrajinského konfliktu. Vždyť sama zást. ministra zahr. věcí USA Victoria Nuland před lety veřejně i před senátním výborem USA přiznala a vyhlásila, že jenom na provedení krvavého převratu na Ukrajině USA vyčlenily a zaplatily 6 miliard USD, což je proti všem celosvětovým zákonům podle Charty OSN! Prezident Macron a německá kancléřka Merkelová vzápětí též shodně přiznali, že osm let sabotovali a blokovali obě Minské dohody na Mírové urovnání problémů Ukrajiny, jenom aby se nová, banderovsko-fašistická vrchnost mohla s jejich pomocí a ekonomickou podporou vyzbrojit na válku proti Rusku (pod vlajkou NATO)! Copak Vy nemáte zpravodajské informace? Proč se v prognóze vojenských zámyslů Armády ČR neuplatňuje znění naší Ústavy a Zákonů České republiky? Proč tedy ta naše oficiální a stálá, válečná rétorika proti Rusku? Po ukrajinském, krvavém majdanu se z Kanady a odjinud po r. 2014 vrátily velké počty ukrajinských, druhoválečných zločinců-banderovců a s Porošenkovou podporou obsadili všechny společenské instituce – a nastal teror podle na Ukrajině zveřejněného hesla:…. znič všechny Rusy a všechno ruské! A ukrajinští Rusové osm let trpěli, po tisících hynuli a čekali na pomoc! Kde jsme tehdy byli my a naše evropská solidarita? A my dneska vyhlašujeme válku Rusku podle diktátu USA?

Každý skloňuje NATO, ale nezná ani základní články.

Např. hned ten první, základní o Smlouvě NATO:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

Ale:

Severoatlantická smlouva nestanoví automatickou povinnost vstoupit do války při napadení jiného členského státu, neboť stát "podnikne sám a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti".

Slova nutná akce není příkaz vstupu do války!!!

Neměl by snad veřejný činitel svá zásadní prohlášení konzultovat s právníky ve smyslu platných zákonů?

Polemika z denního tisku:

Otázkou tak je, zda se gen. Řehka svým prohlášením, že "dojde-li ke střetu mezi Ruskem a NATO bude naše armáda jeho aktivním účastníkem od první minuty" nedopustil trestného činu "Zneužívání pravomoci veřejného činitele" dle § 158 trestního zákona ?

"Za překročení pravomoci veřejného činitele lze považovat taková jeho jednání, jimiž se při výkonu svěřené pravomoci ocitne mimo meze, v nichž ji může vykonávat; to znamená, že se ocitne mimo kruh vztahů, do kterých může svou pravomocí zasahovat. O překročení pravomoci jde jednak tehdy, když pachatel vykonává činnost, která patří do pravomoci jiného veřejného činitele, popř. jiného orgánu, kdy věc náleží do pravomoci veřejného činitele pouze na základě výslovného zmocnění jiného činitele, které však nebylo uděleno a tehdy, když veřejný činitel rozhoduje o věcech, které nepatří do jeho pravomoci vůbec, a předstírá, že v nich svou pravomoc vykonávat může."

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 7 Tdo 125/2003, ze dne 6.2.2003)

Pane generále, naše nádherná zemička si nezaslouží jakékoliv účastenství na válečném konfliktu, který byl nota bene lživě koncipován a vyprovokován pod falešnou vlajkou a pod cizími, mocenskými zájmy. Řešením je teď snad jen reinkarnace smluv na způsob zničených Minských dohod, ale především okamžitý klid zbraní nejen na Ukrajině a ne podněcování dalších válečnických choutek pod hlavičkou EU, NATO a pod záštitou a velením USA.

Pane generále, přestaňte s válečnickou rétorikou, přestaňte bubnovat na válečné bubny, anebo se se svými stejně válečně naladěnými soukmenovci seberte a ztraťte se v historii!

Naše krásná země potřebuje mír a prosperitu.

Ing. Miroslav Chocholáček, plk. v.v.